ALGEMENE VOORWAARDEN HÛT BV

 De Algemene Voorwaarden HT BV (hierna: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de Consument en HÛT. Door de website van HÛT te gebruiken, een reservatie of bestelling te plaatsen via de webshop of de Klantendienst, aanvaardt de Consument dat onderstaande Algemene Voorwaarden van HÛT van toepassing zijn.

De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke Consument en door hem/haar aanvaard ten laatste bij de bestelling van het product, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden werden doorgevoerd.

Indien de Consument niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden HÛT, is een verder gebruik van, dan wel reservatie of bestelling bij HÛT onmogelijk.

Identiteit Verkoper HÛT

HÛT BV

Bereikbaarheid: Oude Luikerbaan 61, 3500 Hasselt

E-mailadres: alexander@hut-playhouses.be

Ondernemingsnummer: BE0766.465.096

BTW-identificatienummer: BE0766.465.096

IBAN : BE46 0689 4049 3536

BIC: GEBABEBB   

Definities

Consument:        De Consument is de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met HÛT BV. Alleen een meerderjarige natuurlijke persoon kan Consument worden of zijn. Een niet-consument of een minderjarige kan, behoudens andersluidend expliciet akkoord vanwege HÛT BV, in geen geval klant worden of zijn.

Werkdag:            Elke kalenderdag met uitzondering van zon- en feestdagen.

Algemene voorwaarden

 1. Doel van deze Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de Consument de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij een reservatie of bestelling via de HÛT-webshop of Klantendienst van HÛT.
 2. Dienstverlening: HÛT biedt de Consument de mogelijkheid artikelen die deel uitmaken van het assortiment van HÛT te reserveren of te bestellen. HÛT biedt ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de artikelen die deel uit maken van het assortiment, alsook informatie te verkrijgen over alle aspecten van (het verloop van) een reservatie of bestelling, o.m. over de betaling, levering(smodaliteiten), enz.
 3. Het assortiment: Het assortiment van HÛT bestaat uit goederen en daaraan eventueel gekoppelde dienstverleningen die in hoofdorde doelen op of kaderen binnen de vrijetijdsbesteding van particulieren, zowel minderjarigen als meerderjarigen. Het assortiment is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik en wordt uitsluitend geleverd op Belgische grondgebied. Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld in de webshop geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door HÛT worden gewijzigd. Wanneer een artikel niet meer beschikbaar zou zijn, verwittigt HÛT de Consument hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk binnen het assortiment, een alternatief voor. De Consument is volledig vrij in zijn beslissing het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden. Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door HÛT van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de Consument zich tot HÛT om zich correct te informeren. HÛT is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten.
 4. Kopen via de webshop: Zodra de Consument de bestelling heeft doorgegeven, krijgt hij/zij een bevestigingsmail van goede ontvangst van zijn/haar aanvraag met daarin een overzicht van de reservatie of bestelling.
 5. Bestellen: Wanneer de Consument een artikel bestelt, koopt hij/zij het onmiddellijk online. De levering bij een bestelling gebeurt steeds op het door de Consument opgegeven (thuis)adres. Er is geen mogelijkheid tot afhaling in een winkelpunt. Bij een bestelling betaalt de Consument op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst of geeft aan zijn betalingsverplichting te vervullen per overschrijving.
 6. Weigering van bestelling: HÛT behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in volgende gevallen: (i) bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Consument; (ii) bij de veronderstelling dat bestellingen worden geplaatst voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; (iii) bij een vermoeden dat de Consument de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen; (iv) bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan gereserveerde of bestelde artikelen; (v) bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (vi) bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door HÛT; (vii) bij overmacht.
 7. Leveringswijze en – termijn: De wijze van levering wordt in de bevestigingsmail aangeduid. HÛT doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. Ook de leveringsdatum wordt meegedeeld aan de Consument nadat hij/zij het bestelproces afrondt. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd (bv. bij onmogelijkheid om de gecommuniceerde leveringstermijn te respecteren), zal HÛT de Consument onverwijld contacteren om een nieuwe datum voor te stellen dan wel hem/haar de keuze te laten zijn/haar bestelling te annuleren met terugbetaling van de eventueel reeds betaalde sommen. Deze laatste mogelijkheid zal enkel worden aangeboden wanneer een afgesproken leveringstermijn die minimaal 90 dagen bedroeg, wordt overschreden. HÛT kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de niet-nakoming van de leveringstermijn is te wijten aan overmacht of toe te rekenen aan een derde. De plaatsingtermijn wordt dezelfde geacht te zijn als de levertermijn. In geval van afwijking tussen beide termijnen zal HÛT de consument informeren.
 8. Levering en plaatsing op opgegeven (thuis)adres: De Consument kan opteren voor een levering en plaatsing op een opgegeven (thuis)adres nadat hij/zij de artikelen heeft betaald. HÛT levert alleen in België. Levering buiten België dienen door de klant aangevraagd te worden bij HÛT. De kosten van levering buiten België zullen ten laste van de Consument zijn. De leveringsdatum kan door de Consument gekozen worden binnen een termijn van 15 tot 60 werkdagen op voorwaarde dat het artikel op voorraad is. Het pakket wordt verzonden na ontvangst van de betaling. De leverings- en plaatsingsdatum wordt bevestigd per e-mail aan de Consument. Zware en/of grote artikelen worden verplicht op een door de Consument opgegeven (thuis)adres geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De levering vindt plaats op een weekdag of zaterdag. De levering vindt plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers en de Consument staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing en montage. Alleen wanneer de Consument opteerde voor een betalende montageservice, staat hij niet zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Sommige artikelen vereisen bepaalde voorbereidende werkzaamheden (metselwerken, grondwerken, aanvragen vergunning, aansluiting nutsvoorzieningen, …). De verantwoordelijkheid voor deze voorbereide werkzaamheden, ligt steeds bij de Consument. De Consument brengt HÛT minstens drie dagen voor de geplande leveringsdatum op de hoogte indien er (grote) evenementen of wegenwerken zijn gepland die een vlotte levering (kunnen) hinderen. De Consument moet voorzien in voldoende mankracht om de chauffeur bij te staan bij het uitladen van de grote en/of zware artikelen. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De Consument tekent voor ontvangst van de levering van grote/zware artikelen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de Consument, of in geval van montage, op het moment dat de montage gefinaliseerd. De kost voor een levering op een opgegeven (thuis)adres zal worden bepaald afhankelijk van het leveringsadres. Leveringen op zon- of feestdagen zijn niet mogelijk. Deze leveringskosten zijn steeds van toepassing, behoudens uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer een tweede aanbieding zou nodig zijn omdat de afspraak van levering niet werd nagekomen door de Consument, dan zal de Verkoper een bijkomende leveringskost aanrekenen. Indien de plaatsingsservice bovenop de prijs van het artikel zal worden aangerekend, wordt dit steeds duidelijk aangegeven. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van de plaatsingsservice. Eventuele meerwerken zijn bijkomend te betalen overeenkomstig de vooraf gecommuniceerde tarieven. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zal de betaling van de artikelen alsook van de plaatsingsservice, zijn voldaan vooraleer de plaatsingsservice wordt aangevat. Alle meerkosten die voortvloeien uit het niet-voorbereid zijn van de plaatsingslocatie (bijvoorbeeld het verwijderen van struiken of andere obstakels) of uit het niet geschikt zijn van de plaatsingslocatie. Een plaatsingslocatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De buitencontouren mogen in alle richtingen gerekend vanaf het middelpunt geen grotere helling hebben dan 5 cm.
 • Het speelhuisje dient geïnstalleerd te worden op een vlakke (cf. bovenstaande) , zachte en dus niet-verharde ondergrond.
 • De buitencontouren dienen rekening te houden met de geldende doch niet-exhaustieve veiligheidvoorschriften hieronder:
  • Minimaal 2 meter vrije ruimte voorzien te worden in het verlengde van de glijbaan 
  • Minimaal 4 meter vrije ruimte voorzien te worden aan beide zijden van de schommel gemeten vanaf de horizontale balk waaraan de schommelzitjes bevestigd zijn.
  • Minimaal 1,5 meter vrije ruimte voorzien te worden aan het trapje te meten vanaf de basis van de trap
 1. Prijzen: De prijs van een artikel slaat steeds op het artikel zoals dat woordelijk wordt omschreven door HÛT op de webshop, in de omschrijving die bij het artikel in de winkel wordt geplaatst. De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief btw en andere wettelijk verplichte bijdrages. Andere, bijkomende, eventueel verplichte, leverings-, bestellings-, montage- of administratieve kosten worden steeds transparant geduid. Bij bestellingen, wordt de prijs bepaald op het ogenblik dat de bestelling door de Koper is doorgegeven en betaald.
 1. Betaling: De betalingsmogelijkheden variëren afhankelijk van de wijze waarop de Consument in contact komt met HÛT. Een betaling kan plaatsvinden online of per overschrijving. HÛT aanvaardt geen Ecocheques, bonnen, cadeaucheques of geschenkkaarten. Wanneer HÛT geen betaling ontvangt na de afrekening, dan wordt een eerste herinneringsbrief gestuurd naar de Consument. Een aangetekend schrijven zal volgen wanneer de betaling uitblijft. Op de totale schuld zal vanaf de eerste ingebrekestelling van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% op het niet-betaalde bedrag. Bovendien zal de totale schuld worden verhoogd met een vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 25,00 per afrekening en dit als forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan renteverlies en gerechtskosten. 
 1. Aanwezigheid herroepingsrecht bij bestelling: Wanneer de Consument een artikel via de webshop bestelde, geniet hij/zij een bedenktermijn tot 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd en geplaatst werd. De levering gebeurt op het ogenblik dat de Consument een bestelling (uitzonderlijk) komt ophalen in een afhaalpunt, of op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de Consument door de vervoerder bij een levering op een opgegeven (thuis)adres. Of na het finaliseren van de plaatsing. De bedenktermijn laat de Consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De Consument kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de Consument het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De Consument mag het goed dan ook slechts in die mate gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen. Voor dienstovereenkomsten gekoppeld aan een koopovereenkomst, zoals plaatsing, kan de Consument ook zijn herroepingsrecht uitoefenen zelfs indien de diensten reeds ten dele werden uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn. Plaatsing die met instemming van de Consument start gedurende de bedenktermijn zal evenwel steeds worden aangerekend aan de Consument pro rata het reeds uitgevoerde. Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de Consument HÛT via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per aangetekende post of per email op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing.
 2. Terugbezorgen bij herroeping: De Consument bezorgt de artikelen die worden herroepen onmiddellijk, uiterlijk 14 kalenderdagen na zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen, terug aan HÛT of de persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij HÛT heeft aangeboden deze op te halen bij de Consument . Alle kosten verbonden aan het retourneren van een artikel bij herroeping zijn voor rekening van de Consument. Het artikel kan slechts in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd. Dit wil zeggen dat het goed volgens de regels van de kunst dient gedemonteerd te worden en dit voor alle onderdelen inclusief de gebruikte bevestigingmaterialen. Indien de klant de demontage niet zelf wenst uit te voeren zal de demontage dienen te gescheiden door HÛT. Alle kosten (inclusief verplaatsings- en administratieve kosten) zullen voor rekening van de consument zijn. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de Koper is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal de waardevermindering die het artikel onderging, worden aangerekend. Bij retournering contacteert de Consument HÛT. De medewerkers van HÛT vertellen welke stappen de Consument moet volgen om het artikel te retourneren. De Consument is er in elk geval toe gehouden het artikel gedemonteerd en transportwaardig verpakt op één of meerdere transportdrager klaar te zetten op de dag van retour op een locatie die zich om maximaal 2 meter van de openbare weg bevindt. 
 1. Terugbetaling na herroeping: HÛT zal de Consument vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van het artikel en dit uiterlijk binnen de 30 dagen nadat HÛT de te retourneren goederen terug in zijn bezit heeft... De retourkosten blijven voor rekening van de Consument, net zoals de kosten verbonden aan een eventueel vastgestelde waardevermindering bij de terugbezorgde goederen. De terugbetaling gebeurt steeds kosteloos voor de Consument (geen kosten voor betaaltransactie) en met gebruik van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Consument tijdens de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 1. Afwezigheid herroepingsrecht: Wanneer er sprake is van een reservatie van een artikel via telefonische weg of via digitale communicatie waarbij de Consument een direct contact had met HÛT of één van zijn gemachtigde vertegenwoordigers, geniet de Consument geen bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de levering van het goed. Eens de Consument in deze gevallen betaald heeft aan HÛT BV, kan hij/zij niet meer afzien van de aankoop. De koopbeslissing viel dan ook in de communicatie met HÛT waar de Consument de mogelijkheid had om het artikel te inspecteren en om vragen te stellen over de kenmerken en functies van het artikel. De Consument heeft hier dus geen herroepingsrecht. In sommige gevallen is eveneens wettelijk bepaald dat niet in een bedenktermijn moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand of buiten de verkoopruimte plaatsvond. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht onder meer niet: (a) Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken (b) Artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de koper of een specifieke persoon bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal voor de koper besteld artikel dat niet standaard aanwezig is in het assortiment van HÛT; of danig werden gepersonaliseerd bij montage
 2. Wettelijke garantie: De Consument geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor HÛT of ernstige overlast zou berokkenen aan de Consument, dan verbindt HÛT er zich toe om de Consument een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs minus eventuele waardeverminderingen van de niet-gebrekkige onderdelen terug te betalen, mits teruggave van het goed door de Consument. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan HÛT uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dat aan huis werd geleverd, dient de Consument contact opnemen met de Klantendienst om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel aan HÛT. HÛT kan beslissen om het niet-conforme artikel gedemonteerd en transportwaardig op te halen aan de straatdeur op het gelijkvloers, dan wel het artikel aan huis aan herstelling te onderwerpen. Wanneer de Consument ondanks verschillende verwittigingen van HÛT nalaat een hersteld artikel op te halen, verwittigt HÛT de Consument nog een laatste keer over de uiterlijke ophaaldatum per aangetekend schrijven. Indien de Consument het artikel twee weken na dit schrijven niet heeft opgehaald of een afspraak heeft gemaakt om het artikel op te halen, besluit HÛT dat de Consument afstand heeft gedaan van het artikel.
Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage door de Consument, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. In voorkomend geval kan HÛT bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van dit afwijkend gebruik. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door HÛT aangewezen derde. De Consument moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding doornemen. Fabrieksgarantie: Naast de wettelijke garantie of de eventuele commerciële garantie van HÛT, geldt voor bepaalde artikelen eveneens een Fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de Consument aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent. 
 1. Aansprakelijkheid: Bij gebruik van het speelhuisje dienen ten allen tijde volgende veiligheidsregels in acht te worden genomen:
  • Laat kinderen ten allen tijde onder het toezicht van minstens één volwassene spelen.
  • Leer kinderen om veilig te spelen op hun speelhuisje
  • Let op dat kinderen geen loszittende kleding dragen, of kleding met accessoires die geklemd kunnen geraken
  • Gebruik uw gezond verstandom ongelukken te voorkomen.
  • De speelhuisjes van HÛT zijn ontworpen voor kinderen van 3-10 jaar
  • De platformen zijn berekend en ontwikkeld op een maximaal gewicht van 150kg/m².
  • De schommels zij berekend en ontwikkeld op een maximale belasting van 50kg per schommel.

Bij inbreuk op één of meerdere van deze regels kan Hût op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade. 

 1. Plaatsingsservice: De plaatsingsservice is enkel mogelijk voor de artikelen, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat er een plaatsingsservice voorhanden is. In geval van plaatsing, moet de Consument voor eigen rekening en risico te zorgen dat de toegang tot de plaats van aflevering en/of plaatsing onbelemmerd kan bereikt worden; de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor plaatsing en montage( cf. artikel 8); voldaan werd aan alle voorwaarden voor plaatsing (cf. artikel 8). HÛT aanvaardt enkel aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de door haar geplaatste artikelen indien de Consument zelf alle nodige voorzieningen en voorbereidingen heeft getroffen teneinde ervoor te zorgen dat de plaats van plaatsing een correcte installatie mogelijk maakt. Wanneer de voorwaarden inzake de vereiste voorbereidingen, inclusief de voorwaarden van de checklist niet werden voldaan, behoudt HÛT zich het recht voor niet over te gaan tot de plaatsing en zullen zij de gemaakte verplaatsings- en planningskosten op de Consument kunnen verhalen. Indien de werkzaamheden van installatie en plaatsing worden verhinderd of vertraagd door zaken waarvoor de Consument verantwoordelijk is, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien door HÛT aan de Consument worden doorgerekend. 
 1. Website- en appgebruik: De Consument is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee HÛT zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Consument bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Consument aanvaardt dat HÛT niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. HÛT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van HÛT houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Consument om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.
 1. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat HÛT nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. HÛT behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke reservatie of bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.
 2. BeCommerce-gedragscode: HÛT onderschrijft de BeCommerce gedragscode. Inzage in deze gedragscode is steeds te verkrijgen via www.becommerce.be of via de Klantendienst waar ook een kopie kan worden opgevraagd.
 3. Vragen of klachten: De Consument kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de HÛT Klantendienst terecht. Wanneer de Consument niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de Consument een elektronisch klachtenformulier versturen. Dit formulier kan ook worden gedownload en per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. Woont de Consument niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Consument daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn eigen taal. 
 1. Preventie namaak: HÛT biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de Consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de Consument ook steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt
 1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Consument. De bescherming van de persoonsgegevens van de Consument is uitermate belangrijk voor HÛT. HÛT maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Consument te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. HÛT verwerkt de persoonsgegevens van de Consument voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Consument verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde HÛT toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.